Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 
Disneyland Hong Kong
Disneyland Hong Kong
 
Venetian Macau
 
    ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
    ทัวร์จีน
    ทัวร์ไต้หวัน
    ทัวร์ภายในประเทศ
Useful Information
 

ทัวร์ตะวันออกกลาง

OP3KC จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : OP3
ปลายทาง : ตะวันออกกลาง
การเดินทาง : AIR ESTANA (KC)
ระยะเวลา : 8 วัน
ช่วงการเดินทาง : 9-16 ต.ค. / 23-30 ต.ค. 13-20 พ.ย. / 20-27 พ.ย. 4-11 ธ.ค. / 11-18 ธ.ค. 25 ธ.ค.-1 ม.ค.
ราคาเริ่มต้น : 53,888 บาท / ต่อคน
อัตราค่าบริการ
ราคาทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน อียิปต์ แอร์ ชั้นประหยัด
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกันรวมทั้งสิ้น 7 คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ (บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวดเล็ก และ ในร้านอาหาร 1 ขวดใหญ่ ต่อ 4 ท่าน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000
ราคาทัวร์ยังไม่รวม
 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุ ไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 • ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน
 • ค่าทิปมัคุเทศก์ และ พนักงานขับรถในประเทศตุรกี โดยเฉลี่ย 3 และ 2 ยูเอสดอลล่าร์ / ท่าน / วัน ตามลำดับ ฯลฯ
วิธีการชำระเงิน
 • ชำระด้วยเงินสด
  - ที่ออฟฟิศสำนักงานใหญ่ 
 • ชำระด้วยบัตรเครดิต
  - 
  ที่ออฟฟิศสำนักงานใหญ่ 
      **
  ชำระโดยบัตรเครดิต(เนื่องจากเป็นระบบ Non Mobile) คิดค่าธรรมเนียม 3%**
 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
  - เมื่อลูกค้านำเงินเข้าบัญชีแล้ว  กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 02 9263296 หรือ 
    scan หรือ ถ่ายรูป และส่งมาทาง Email : variety1_hkg@hotmail.com 


  ชื่อบัญชี วาไรตี้ ทราเวล เซอร์วิส
  ตามรายละเอียดด้านล่าง
สัญลักษณ์  ธนาคาร ประเภทบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ รัตนาธิเบศร์ 348-2-22910-5
กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางใหญ่ไนท์บาซาร์ 776-2-13040-2
กรุงเทพ กระแสรายวัน บางใหญ่-นนทบุรี 221-3-03344-8
กรุงไทย ออมทรัพย์ ตลาดกลางบางใหญ่ 758-0-01901-9
การสำรองที่นั่ง
 • การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้ชำระเงินมัดจำตามใบแจ้งการชำระเงิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าท่านอื่นหากท่านไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด
 • ลูกค้าต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน หากลูกค้าชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ

หากมีข้อสอบถามหรือต้องการติดต่อเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่นี่

 
 
  หน้าแรก เกี่ยวกับเรา แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ ท่องเรือสำราญ บัตรเข้าสถานที่ท่องเที่ยว จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม วิธีการชำระเงิน ชำระเงินออนไลน์ ติดต่อเรา
Copyright © 2011 Variety Hong Kong Macau. All Rights Reserved.
วาไรตี้ ทราเวล เซอร์วิส เลขที่ 83 /38 หมู่ 6 บางใหญ่ซิตี้ ถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 02-9263852 , 090-6583326  |  แฟกซ์ : 02-9263296  |  Email : variety1_hkg@hotmail.com