Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 
Disneyland Hong Kong
Disneyland Hong Kong
 
Venetian Macau
 
    ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
    ทัวร์จีน
    ทัวร์ไต้หวัน
    ทัวร์ภายในประเทศ
Useful Information
 

ทัวร์อินเดีย เนปาล ศรีลังกา ภูฐาน

CR26E แคชเมียร์ เทศกาลดอกทิวลิป 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : CR2
ปลายทาง : อินเดีย เนปาล ศรีลังกา ภูฐาน
การเดินทาง : INDIGO
ระยะเวลา : 5 วัน
ช่วงการเดินทาง : 11-15 เมษายน 63
ราคาเริ่มต้น : 25,900 บาท / ต่อคน
อัตราค่าบริการ
ราคาทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร แบบหมู่คณะ
 • ค่าวีซ่าทุกประเทศ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ตามรายการ
 • ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์เชี่ยวชาญเส้นทาง
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท
ราคาทัวร์ยังไม่รวม
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • อัตราผกผันน้ำมัน และ ภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน หลังวันที่ 25 ก.ค. 54
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก ฯลฯ
 • ค่ากิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เช่น ค่านำกล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอ เข้าไปในสถานที่บางแห่ง, ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก ฯลฯ
วิธีการชำระเงิน
 • ชำระด้วยเงินสด
  - ที่ออฟฟิศสำนักงานใหญ่ 
 • ชำระด้วยบัตรเครดิต
  - 
  ที่ออฟฟิศสำนักงานใหญ่ 
      **
  ชำระโดยบัตรเครดิต(เนื่องจากเป็นระบบ Non Mobile) คิดค่าธรรมเนียม 3%**
 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
  - เมื่อลูกค้านำเงินเข้าบัญชีแล้ว  กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 02 9263296 หรือ 
    scan หรือ ถ่ายรูป และส่งมาทาง Email : variety1_hkg@hotmail.com 


  ชื่อบัญชี วาไรตี้ ทราเวล เซอร์วิส
  ตามรายละเอียดด้านล่าง
สัญลักษณ์  ธนาคาร ประเภทบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ รัตนาธิเบศร์ 348-2-22910-5
กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางใหญ่ไนท์บาซาร์ 776-2-13040-2
กรุงเทพ กระแสรายวัน บางใหญ่-นนทบุรี 221-3-03344-8
กรุงไทย ออมทรัพย์ ตลาดกลางบางใหญ่ 758-0-01901-9
การสำรองที่นั่ง
 • การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้ชำระเงินมัดจำตามใบแจ้งการชำระเงิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าท่านอื่นหากท่านไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด
 • ลูกค้าต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน หากลูกค้าชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ

หากมีข้อสอบถามหรือต้องการติดต่อเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่นี่

 
 
  หน้าแรก เกี่ยวกับเรา แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ ท่องเรือสำราญ บัตรเข้าสถานที่ท่องเที่ยว จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม วิธีการชำระเงิน ชำระเงินออนไลน์ ติดต่อเรา
Copyright © 2011 Variety Hong Kong Macau. All Rights Reserved.
วาไรตี้ ทราเวล เซอร์วิส เลขที่ 83 /38 หมู่ 6 บางใหญ่ซิตี้ ถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 02-9263852 , 090-6583326  |  แฟกซ์ : 02-9263296  |  Email : variety1_hkg@hotmail.com