Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 
Disneyland Hong Kong
Disneyland Hong Kong
 
Venetian Macau
 
    ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
    ทัวร์จีน
    ทัวร์ไต้หวัน
    ทัวร์ภายในประเทศ
Useful Information
 

ทัวร์ออสเตรเลีย

AU5 TG ซิดนีย์ - บลูเมาท์เท่นส์ - พอร์ต สตีเฟ่นส์ 5 วัน
รหัสทัวร์ : AU5
ปลายทาง : ออสเตรเลีย
การเดินทาง : Thai Airways (TG)
ระยะเวลา : 5 วัน
ช่วงการเดินทาง : 9 -13 กรกฎาคม 2557
ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท / ต่อคน

วันแรก กรุงเทพฯ–ซิดนีย์ 
วันที่สอง ซิดนีย์-ชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าว -ช้อปปิ้ง ไชน่าทาวน์
วันที่สาม ซิดนีย์ – พอร์ต สตีเฟ่นส์ นั่งรถ 4 WD ตะลุยบนเนินทราย – ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา 
วันที่สี่ ซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
วันที่ห้า ซิดนีย์ -กรุงเทพฯ

**โปรแกรมทัวร์เต็ม กรุณาโหลดที่ปุ่มด้านล่าง**

 

คณะผู้เดินทาง

ราคารวมตั๋ว

กรกฎาคม57

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินตลอดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

59,900.- บาท

31,900.- บาท

เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่

56,900.- บาท

29,900.- บาท

เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง

53,900.- บาท

27,900.- บาท

เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง

51,900.- บาท

25,900.- บาท

ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

7,900.- บาท

7,900.- บาท

ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ลดให้ท่านที่ 3 (เตียงเสริม)

1,000.- บาท

1,000.- บาท

อัตราค่าบริการ
ราคาทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย เส้นทางกรุงเทพฯ-ซิดนีย์//บริสเบน-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัดและ สายการบินภายในประเทศ เส้นทาง ซิดนีย์-บริสเบน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 16 เมษายน 2556
ราคาทัวร์ยังไม่รวม
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ท่านละ 4,500 บาท
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมคณะ โดยมากขั้นต่ำอยู่ที่ วันละ 3 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย /ท่าน/วัน
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยมากขั้นต่ำอยู่ที่ วันละ 2 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย ต่อท่านต่อวัน
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
วิธีการชำระเงิน
 • ชำระด้วยเงินสด
  - ที่ออฟฟิศสำนักงานใหญ่ 
 • ชำระด้วยบัตรเครดิต
  - 
  ที่ออฟฟิศสำนักงานใหญ่ 
      **
  ชำระโดยบัตรเครดิต(เนื่องจากเป็นระบบ Non Mobile) คิดค่าธรรมเนียม 3%**
 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
  - เมื่อลูกค้านำเงินเข้าบัญชีแล้ว  กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 02 9263296 หรือ 
    scan หรือ ถ่ายรูป และส่งมาทาง Email : variety1_hkg@hotmail.com 


  ชื่อบัญชี วาไรตี้ ทราเวล เซอร์วิส
  ตามรายละเอียดด้านล่าง
สัญลักษณ์  ธนาคาร ประเภทบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ รัตนาธิเบศร์ 348-2-22910-5
กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางใหญ่ไนท์บาซาร์ 776-2-13040-2
กรุงเทพ กระแสรายวัน บางใหญ่-นนทบุรี 221-3-03344-8
กรุงไทย ออมทรัพย์ ตลาดกลางบางใหญ่ 758-0-01901-9
การสำรองที่นั่ง
 • การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้ชำระเงินมัดจำตามใบแจ้งการชำระเงิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าท่านอื่นหากท่านไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด
 • ลูกค้าต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน หากลูกค้าชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ

หากมีข้อสอบถามหรือต้องการติดต่อเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่นี่

 
 
  หน้าแรก เกี่ยวกับเรา แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ ท่องเรือสำราญ บัตรเข้าสถานที่ท่องเที่ยว จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม วิธีการชำระเงิน ชำระเงินออนไลน์ ติดต่อเรา
Copyright © 2011 Variety Hong Kong Macau. All Rights Reserved.
วาไรตี้ ทราเวล เซอร์วิส เลขที่ 83 /38 หมู่ 6 บางใหญ่ซิตี้ ถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 02-9263852 , 090-6583326  |  แฟกซ์ : 02-9263296  |  Email : variety1_hkg@hotmail.com