Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 
Disneyland Hong Kong
Disneyland Hong Kong
 
Venetian Macau
 
    ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
    ทัวร์จีน
    ทัวร์ไต้หวัน
    ทัวร์ภายในประเทศ
Useful Information
 

คาซัคสถาน

YU39 KC คาซัคสถาน 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : YU39
ปลายทาง : คาซัคสถาน
การเดินทาง : AIR ASTANA (KC)
ระยะเวลา : 4 วัน
ช่วงการเดินทาง : 25-29 ก.ย.19-23 / 23-27 ต.ค. / 27 พ.ย. – 01 ธ.ค. / 05- 09 ธ.ค. 06-10 ธ.ค
ราคาเริ่มต้น : 59,999 บาท / ต่อคน

วันที่หนึ่ง      สนามบินสุวรรณภูมิ – อัลมาตี้ 

วันที่สอง      อนุสาวรีย์อิสระภาพ-สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ-พิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีพื้นเมือง – โบถสคริสต์เซนต์คอฟ-(Central Historical) – ค๊อกโตเบ-อาร์บัท                    

วันที่สาม      หุบเหว ชาริน-อัลมาตี้ 

วันที่สี่         ทะเลสาบใหญ่อัลมาตี้ – ช็อปปิ้ง 

วันที่ห้า        อัลมาตี้ – กรุงเทพฯ 

 

เดินทาง : 25-29 ก.ย.19-23 / 23-27 ต.ค. / 27 พ.ย. – 01 ธ.ค. / 05-  09 ธ.ค. 06-10 ธ.ค
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน 59,999
1 เด็ก 1 ผู้ใหญ่ 56,999
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 53,999
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 26,900
พักเดี่ยวเพิ่ม 9,000

อัตราค่าบริการ
ราคาทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน (ตั๋วกรุ๊ป) ไป-กลับ (กรุงเทพฯ – อามาตี้ – กรุงเทพฯ) โดยสารการบิน แอร์อัสตาน่า KC รวมค่าภาษีสนามบินไทย
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว
 • ค่าพาหนะที่ใช้นำเที่ยว
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ยังไม่รวม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น / คนขับรถ
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
วิธีการชำระเงิน
 • ชำระด้วยเงินสด
  - ที่ออฟฟิศสำนักงานใหญ่ 
 • ชำระด้วยบัตรเครดิต
  - 
  ที่ออฟฟิศสำนักงานใหญ่ 
      **
  ชำระโดยบัตรเครดิต(เนื่องจากเป็นระบบ Non Mobile) คิดค่าธรรมเนียม 3%**
 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
  - เมื่อลูกค้านำเงินเข้าบัญชีแล้ว  กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 02 9263296 หรือ 
    scan หรือ ถ่ายรูป และส่งมาทาง Email : variety1_hkg@hotmail.com 


  ชื่อบัญชี วาไรตี้ ทราเวล เซอร์วิส
  ตามรายละเอียดด้านล่าง
สัญลักษณ์  ธนาคาร ประเภทบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ รัตนาธิเบศร์ 348-2-22910-5
กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางใหญ่ไนท์บาซาร์ 776-2-13040-2
กรุงเทพ กระแสรายวัน บางใหญ่-นนทบุรี 221-3-03344-8
กรุงไทย ออมทรัพย์ ตลาดกลางบางใหญ่ 758-0-01901-9
การสำรองที่นั่ง
 • การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้ชำระเงินมัดจำตามใบแจ้งการชำระเงิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าท่านอื่นหากท่านไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด
 • ลูกค้าต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน หากลูกค้าชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ

หากมีข้อสอบถามหรือต้องการติดต่อเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่นี่

 
 
  หน้าแรก เกี่ยวกับเรา แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ ท่องเรือสำราญ บัตรเข้าสถานที่ท่องเที่ยว จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม วิธีการชำระเงิน ชำระเงินออนไลน์ ติดต่อเรา
Copyright © 2011 Variety Hong Kong Macau. All Rights Reserved.
วาไรตี้ ทราเวล เซอร์วิส เลขที่ 83 /38 หมู่ 6 บางใหญ่ซิตี้ ถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 02-9263852 , 090-6583326  |  แฟกซ์ : 02-9263296  |  Email : variety1_hkg@hotmail.com